Med denne databeskyttelseserklæring oplyser vi dig i vores rolle som dataansvarlig om karakteren og omfanget af samt formålet med behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores onlinetilbud og tjenesterne forbundet hermed.

I. Begrebsforklaringer

Denne databeskyttelseserklæring tager udgangspunkt i de begreber, som den europæiske lovgiver har brugt i den europæiske generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). For at sikre forståeligheden af denne erklæring indleder vi med at forklare de benyttede begreber. Hvis der i det nedenstående forekommer henvisninger til lovbestemmelser, som dog ikke er nærmere præciseret, vil der være tale om GDPR.

 1. Personoplysninger

Ved "personoplysninger" forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det efterfølgende "den registrerede"). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 1. Dataansvarlig

Den "dataansvarlige" er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

 1. Behandling

Ved "behandling" forstås enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 1. Tredjemand

Ved "tredjemand" forstås en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

 1. Samtykke

Ved "samtykke" forstås enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

 1. Profilering

Ved "profilering" forstås enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografiske position eller bevægelser.

II. Kontaktoplysninger for den dataansvalige og databeskyttelsesrådgiveren

Dataansvarlig:

Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o.

Zdroje 93, 89-505 Małe Gacno (Polen)
Tel.: +48 (52) 33618-00
Mail: privacy-policy@delta-gartenholz.com

III. Karakter og omfang af behandlingen af personoplysninger

Vi behandler generelt udelukkende dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne sikre adgangen til dette websted og vores tjenester. Oplysninger vil kun blive behandlet, når dette er tilladt i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Giver du dit samtykke hertil, er der endvidere mulighed for en yderligere behandling.

 1. Besøg på vores websted

Når du besøger vores websted, sender din benyttede browser automatisk informationer til vores websteds server. I den forbindelse lagres følgende informationer midlertidigt i protokolfiler (logfiler):

 • dato og tidspunkt for dit besøg på webstedet,

 • din internetprotokoladresse (IP-adresse),

 • systemets internetudbyder,

 • benyttet browsertype og styresystem,

 • de websteder, der har ført dig til vores websted,

 • de websteder, der indlæses af dit system via vores websted.

Retsgrundlaget for lagringen af data og logfiler er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Formålet med databehandlingen er vores websteds problemfri funktion. Derudover skal oplysningerne sikre en teknisk optimering af webstedet samt vores it-systemers sikkerhed og stabilitet.

Vi benytter hverken oplysningerne til markedsføringsformål eller for at kunne drage konklusioner om din person.

Personoplysninger slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at kunne opfylde formålet med deres oprindelige indsamling. Ved en lagring af oplysninger i logfiler slettes de senest efter syv dage. Bliver filerne lagret i længere tid, slettes eller anonymiseres IP-adressen.

Adgangen til webstedet forudsætter en behandling af disse oplysninger i logfiler. Du har således ikke mulighed for at gøre indsigelse mod dette.

Vi gør brug af specifikke analysetjenester. Derfor behandler vi yderligere personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores websted. Se punkt IV for yderligere oplysninger herom.

 1. Kontakt

Når du kontakter os (f.eks. via e-mail, kontaktformular, telefon), behandles dine personoplysninger for at kunne besvare og afvikle din forespørgsel. Retsgrundlaget for behandlingen af de overførte oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Vi sletter disse oplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige for at kunne opfylde formålet med deres oprindelige indsamling. Det vil således ske jævnligt, så snart den pågældende kommunikation med dig er afsluttet. Kommunikationen anses som afsluttet, når den pågældende sag endegyldigt er afklaret. I modsat fald gælder de lovmæssige opbevaringsfrister.

 1. Registrering/konfiguration via www.multi-play.net og www.farbenplaner.de

Det er muligt at oprette en adgangskodebeskyttet brugerkonto på vores websteder www.multi-play.net og www.farbenplaner.de. Registreringen kræver en e-mailadresse og en adgangskode. Derudover gemmer vi den seneste dato for adgang til denne brugerkonto.

Formålet med den tilbudte tjeneste er at sikre dig den størst mulige komfort i forbindelse med konfigurationsprocessen. Vi behandler oplysningerne for at kunne identificere dig og sikre dig adgang til dine konfigurationer. Databehandlingen sker efter anmodning fra din side og kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR med de førnævnte formål til opfyldelse af en kontrakt og af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger.

Selv uden brugerkonto er der ingen begrænsninger i forhold til brugen af konfiguratoren. Det vil dog ikke være muligt at gemme konfigurationerne og indlæse dem igen.

 1. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den dataansvarlige behandler og lagrer udelukkende den registreredes personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at kunne opfylde formålet med lagringen, eller såfremt dette er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden lovgiver i love eller forskrifter, der finder anvendelse på den dataansvarlige.

Er formålet med lagringen ikke længere aktuelt, eller udløber den opbevaringsfrist, der er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden ansvarlig lovgiver, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt og i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter.

 1. Videregivelse af oplysninger til tredjemand

Vi er en international virksomhed. Hvis det er nødvendigt at behandle din anmodning, videregives dine data til det nationale salgsselskab - Delta Gartenholz GmbH & Co. KG, Am Lenkwerk 9, D-33609 Bielefeld - og behandles af dem.

Vi lagrer dine oplysninger i en database, som vi deler med det førnævnte salgsselskab. Den fælles datalagring skal sikre en ensartet dataforvaltning. Ved at sammenholde dine oplysninger med kundedatabasen forebygges dobbeltregistreringer, hvilket er i overensstemmelse med princippet om dataminimering. Med en fælles datalagring kan vi forfølge vores interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Ved ordreafviklinger vil vores benyttede tjenesteudbydere (f.eks. distributører, logistikvirksomheder, banker) modtage de nødvendige oplysninger til afvikling af bestillinger og ordrer. Vores tjenesteudbydere må udelukkende benytte de videregivne oplysninger til at kunne udføres deres opgaver. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

IV. Analysetjenester: cookies og tracking

Anvendelse af cookies

Vi benytter såkaldte cookies på vores websted. Cookies er små tekstfiler, som automatisk bliver gemt i webbrowseren eller af webbrowseren på din slutenhed (f.eks. din computer, tablet, smartphone el. lign.) i forbindelse med dit besøg på vores websted. Disse cookies består af specifikke tegnsekvenser, der gør det muligt entydigt at identificere webbrowseren, når webstedet besøges på ny.

Vi gør brug af cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt. Ved hjælp af disse cookies registrerer vi – når du besøger webstedet igen – automatisk, at du tidligere har besøgt vores side, f.eks. som bruger, der blev logget ind. De pågældende cookies slettes automatisk efter et defineret tidsrum. De oplysninger, der behandles i den forbindelse, kræves til de førnævnte formål for at forfølge vores og tredjemands berettigede interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Du kan til enhver tid afvise vores websteds lagring af cookies via indstillingerne for den anvendte webbrowser og således fast afvise lagringen af cookies. Derudover har du til enhver tid mulighed for at slette tidligere lagrede cookies via en webbrowser eller andre softwareprogrammer. Alle gængse webbrowsere giver denne mulighed. Hvis du deaktiverer lagringen af cookies i den anvendte webbrowser, vil du eventuelt ikke kunne anvende alle funktioner på dette websted i deres fulde omfang.

Google Analytics

Vi anvender Google Analytics, som er en webanalysetjeneste udbudt af Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; i det efterfølgende benævnt "Google").

Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer, og som giver mulighed for en analyse af din brug af webstedet. De oplysninger, der genereres via cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA, hvor den også lagres.

I tilfælde af en aktivering af IP-anonymiseringen på dette websted forkorter Google først din IP-adresse, hvis du befinder dig inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater med aftale inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en af Googles servere i USA og forkortes dér. Google anvender disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted til at analysere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteterne og til at levere flere tjenester, der er forbundet med webstedanvendelsen og internetanvendelsen i forhold til webstedsoperatøren. IP-adressen fra din browser, der overføres inden for rammerne af Google Analytics, sammenstilles ikke med andre oplysninger fra Google.

Google anvender disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted til at analysere din brug, til rapporter om webstedsaktiviteterne og til at levere flere tjenester, der er forbundet med webstedanvendelsen og internetanvendelsen i forhold til webstedsoperatøren.

Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

De af os formidlede oplysninger slettes efter 14 måneder. Sletningen af oplysninger, for hvilke opbevaringsfristen er nået, foregår automatisk én gang om måneden.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse. Du kan med en indstilling af din browsersoftware forhindre lagringen af cookies. Vi henviser dog til, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktioner på dette websted i deres fulde omfang. Du kan derudover forhindre Googles registrering af de oplysninger, der genereres af cookien og relaterer til din anvendelse af webstedet (herunder din IP-adresse), samt Googles behandling af disse oplysninger ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin på følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Download og installer det tilgængelige browser-plug-in.

Du kan også forhindre Google Analytics' registrering ved at klikke på følgende link. Der indlæses en fravalgscookie (opt-out), der forhindrer fremtidig registrering af dine oplysninger ved besøg på dette websted: Deaktiver Google Analytics

Du finder yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics under "Hjælp til Analytics" på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Integration af andre tjenester udbudt af tredjemand

For at optimere vores websted gør vi brug af andre udbyderes tilbud på vores websted ved at integrere deres indhold og tjenester, f.eks. skrifttyper (i det efterfølgende samlet benævnt "tjenester"). En forudsætning for denne integration er, at tjenesteudbyderne behandler din IP-adresse. Rent teknisk er det umuligt at forhindre dette, og derfor kræver brugen og gennemførelsen af tjenesterne en behandling af IP-adressen. Vi gør vores yderste for kun at benytte tjenester udbudt af tjenesteudbydere, som udelukkende behandler IP-adressen til at kunne tilvejebringe de pågældende tjenester. Derudover anvender tredjemandsudbydere eventuelt såkaldte pixeltags (usynlige grafikker, som også går under navnet "web beacons") til statistske eller markedsføringsformål. "Web beacons" bruges til at undersøge og analysere forskellige informationer, f.eks. besøget på vores websted. Informationer vil endvidere kunne lagres i cookies på din slutenhed i anonymiseret form. Formålet med dette er at behandle tekniske oplysninger om din browser og dit anvendte styresystem, sider, vi linker til, besøgstider og andre oplysninger vedrørende brugen af vores websted. Retsgrundlaget for behandlingen af videregivne oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. De benyttede tjenester er:

Google Fonts

Anvendelse af skrifttyper udbudt af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (vgl. https://www.google.com/fonts). Se denne tredjemandsudbyders databeskyttelseserklæring på https://www.google.com/policies/privacy/. Information om en begrænsning/deaktivering af informationstransmissionen/reklame findes på https://adssettings.google.com/authenticated.

V. V. Den registreredes rettigheder

Du anses som registreret person i henhold til GDPR, så snart dine personoplysninger behandles. I den forbindelse kan du gøre følgende rettigheder gældende over for den dataansvarlige:

 1. Ret til indsigt

Som registreret har du ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om der behandles personoplysninger vedrørende din person. Er dette tilfældet, har du ret til at få indsigt i disse personoplysninger (artikel 15 i GDPR). Du kan få adgang til følgende information:

 1. formålene med behandlingen af personoplysningerne,

 2. de berørte kategorier af personoplysninger, der behandles,

 3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne vedrørende din person er eller vil blive videregivet til,

 4. om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum,

 5. retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger vedrørende din person eller begrænsning af den dataansvarliges behandling eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling,

 6. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed,

 7. enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede,

 8. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysningerne vedrørende din person overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du endvidere ret til at blive underrettet herom. Du har i den sammenhæng ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

 1. Ret til berigtigelse

Som registreret har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring (artikel 16 i GDPR).

 1. Ret til sletning

Som registreret har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

 2. Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.

 3. Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.

 4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

 5. Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.

 6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om din person og i henhold til ovenstående er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

Denne ret til sletning finder ikke anvendelse, i det omfang denne behandling er nødvendig

 1. for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed,

 2. for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt,

 3. af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3,

 4. til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller

 5. for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 1. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

 2. Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at anvendelse heraf begrænses.

 3. Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 4. Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Hvis behandlingen er blevet begrænset, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Har du opnået begrænsning af behandlingen, underrettes du af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

 1. Ret til indsigelse

Som registreret har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må i tilfælde af en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis den dataansvarlige behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du over for den dataansvarlige gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Du gør din ret til indsigelse gældende ved at sende en meddelelse til vores databeskyttelsesrådgiver(e) (se punkt II for kontaktoplysninger).

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du endvidere udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

 1. Ret til at tilbagekalde et databeskyttelsesretligt samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et databeskyttelsesretligt samtykke med virkning for fremtiden. Tilbagekaldelsen af samtykket har ingen betydning for lovligheden af den behandling, der beror på samtykket frem til tilbagekaldelsestidspunktet.

 1. Ret til underretning

Såfremt du udøver din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen over for den dataansvarlige, er vedkommende forpligtet til at underrette hver modtager, som personoplysningerne om din person er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

Du har ret til at få oplyst disse modtagere af den dataansvarlige.

 1. Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når

 1. behandlingen er baseret på et samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), og

 2. behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver denne ret, har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt.

Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 1. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

 1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige,

 2. er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller

 3. er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

I de tilfælde, der er omhandlet i ovenstående litra a) og b) gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

10. Ret til at indgive klage

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af personoplysningerne om din person overtræder denne forordning.

Tilsynsmyndigheden, som klagen blev indgivet til, vil informere dig, klageren, om status og resultaterne af klagen, herunder muligheden for et retsmiddel i overensstemmelse med artikel 78 i GDPR.

VI. Analysetjenester: cookies og tracking

Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en så omfattende beskyttelse af dine personoplysninger som muligt. Vi gør dog opmærksom på, at der kan forekomme sikkerhedsbrister i forbindelse med webbaserede dataoverførsler. Det betyder, at ingen nyder en absolut beskyttelse. Du er derfor velkommen til at indsende dine personoplysninger til os på alternativ vis, f.eks. med posten, via fax eller telefonisk.